บริการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุการเข้าออกแบบอัตโนมัติกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกด้วยอุปกรณ์กลอนแม่เหล็กไฟฟ้ากับประตูทางเข้าออก ในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออกและกำหนดสิทธิ์การเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกกับสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ ปรับใช้กับองกรณ์ทั่วไปโดยใช้ใบหน้า รหัส,บัตร หรือบายนิ้วมือ สามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance เพื่อสรุปรายงานการเข้าออกและคำนาณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่น ที่ต้องอาศัยข้อมูลการผ่านเข้าออกไปยังจุดต่างๆ