Finger Scan OVS

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องที่พัฒนา Software โดยคนไทย โปรแกรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทำงานบริหารบุคคลสามารถทำงานแบบอัตโนมัติในทุกๆด้าน เช่น การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานการรับา่งข้อมูลแบบ Real Time การประมวลผลการทำงาน ขาด ลา มา สาย ล่วงเวลาอัตโนมัตติ พร้อมด้วยรายงานในด้านต่างๆ ให้กับฝ่าย HR นำไปประมวลผลด้านเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยี่ขั้นสูงเพื่อใช้การสั่งการระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control รองรับระบบ CLOUD และ Line Notify